لطفا مبلغ قابل پرداخت را به شماره حساب یا شماره کارت زیر به نام خانم آمنه بهره مند پشتیری واریز نمایید.

سپس اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.


نام بانک شماره کارت شماره حساب
بانک پاسارگاد 5022-2910-2209-6117 1502.8000.11069379.1
بانک رفاه 5894-6318-1731-8777 51192135


Thursday, November 19, 2015

« برگشت