ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مشاور و کارشناس شبکه

ارائه مشاوره های شبکه

 دوره 410-70

Installing and Configuring Windows Server 2012

 دوره 411-70

Administering Windows Server 2012

 دوره 412-70

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

 دوره 413-70

Designing and Implementing a Server Infrastructure

 دوره414 -70

Implementing an Advanced Server Infrastructure

 راه اندازی سرویس های ویندوز سرور

راه اندازی سرویس های مایکروسافتی از جمله ADDS , DNS , DHCP , WDS , ....

 راه اندازی و رفع خطا های سرور HP

راه اندازی سرور HP و پیکربندی RAID ، ILO و ...

 راه اندازی سرویس های مجازی سازی

ESXI , hyper-v ، رفع خطاهای حوزه ی مجازی سازی